İNGİLTERE’DE AKILLI SAYAÇ DÖNÜŞÜM PROJESİ

  • Ülke çapında pik zamanlı enerji tüketiminin azaltılacağı ve bu sayede toplam tüketimin de azaltılacağı
  • Dağıtım şirketlerinin operasyon giderlerinin düşeceği
  • Elektrik üreten kullanıcıların sayısının bu sayede çok artacağı
  • Akıllı sayaç kurulumu yapılan hanelerin, ticarethanelerin ve sanayi tesislerinin % 80’inde enerji verimliliği sağlanmıştır. 2020 yılında faturalarda bu sayede 300 milyon poundluk bir düşüş beklenmektedir.
  • Kurulum yapılan noktaların % 82’si projenin faydalı olduğuna inanmakta ve gelişim sağlayacağını öngörmektedir.
  • Kurulum yapılan noktaların %90’ı projenin başarılı ilerlediğini ifade etmektedir.

--

--

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MASSIVE ENERGY

MASSIVE ENERGY

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu