TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMLERİ İÇİN EN EKONOMİK KATKI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİ İŞ MODELLERİ RAPORUNA BİR BAKIŞ

Dönüşüm Merkezi enerji sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” raporunu bu ay içerisinde yayına soktu. Rapor, ülke enerji tüketiminin projeksiyonu mevcut verimliliğin aynı kaldığı “Frozen”, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonu “Baz” ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığın ve yatırımların uygun seviyelerde hayata alındığı “Shura” senaryolarıyla incelemektedir. Misyonumuz gereği enerji tüketim kültürünü geliştirmek ve enerji verimliliği farkındalığını artırmak için çıktığımız bu yolda Shura senaryosunun bizi heyecanlandıran noktalarını aşağıdaki şekilde paylaşmak istedik:

Raporda enerji verimliliği konusunda dünyadaki gelişmeler, uygulanması gereken politikalar ve en iyi örnekler de incelenmiştir. Bu noktada ülkemiz adına sevindirici gelişmeler mevcuttur. Enerji verimliliği çözümü olarak sunulan Standartlar, Sertifikasyonlar, Enerji Verimliliği Etütleri, Enerji Yönetimi, Talep Tarafı Katılımı ve Talep Toplayıcıları, Akıllı Sayaçlar, Enerji Verimliliği Fonları, Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) , Finansman Mekanizmaları, Akıllı Tarifeler, TEDAŞ-EDAŞ İşbirliği, Dağıtık Enerji Sistemlerinin Piyasa ve Şebeke Entegrasyonu ve Dağıtık Üretim Modelleri gibi konu başlıklarında aksiyon alındığı ve uygulamaya geçen birçok faaliyetin olduğu tespit edilmiştir.

Henüz uygulamaya konulmayan ancak çok yakın zamanda gelişmelerin olduğunu beklediğimiz çözümler ise Enerji Verimliliği Yükümlülükleri, Enerji Verimliliği Yarışmaları, Enerji Verimliliği Ağları ve Elektrik Dağıtım Şirketleri için Yeni iş modelleridir.

Enerji profesyonellerine ve şirketlerine kılavuz olarak alınabilecek bu raporu literatüre kazandırdığı için SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’ne Massive Energy ailesi olarak teşekkür ederiz.

Kaynak: https://www.shura.org.tr/turkiye-elektrik-sistemi-icin-en-ekonomik-katki-enerji-verimliligi-ve-yeni-is-modelleri/

--

--

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MASSIVE ENERGY

MASSIVE ENERGY

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu