TASARRUF ÜRETİMDEN DAHA GÜÇLÜDÜR

Ülkelerin ve coğrafyaların kendine özgü problemleri yıllar geçtikçe tek bir bütün haline gelmeye başladı; hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynaklarının tükenmesi. Sayabileceğimiz birçok küresel problemin altında dünya kaynaklarını sınırsızca kullanmamız yatıyor. Bu sebeple artık dünya, kalan sınırlı kaynakları daha verimli kullanmanın ve üretilen enerjiyi nasıl daha…


ENERJİ SEKTÖRÜNDE PANDEMİ İLE GELİŞEN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2020 yılının başında karşılaştığımız ve hayatımızın birçok alanında yıkıcı dönüşümlere neden olan pandemi “yeni normal” düzenini birçok sektöre iş yapış biçimini değiştirmeyi dayattı. İnsanların evine kapanması nedeniyle birkaç yıl öncesine kadar dışarıda yaptığımız , çalışma, alışveriş,, spor- fitness- esenlik aktiviteleri online ortama taşındı…


Geçtiğimiz hafta elektrik dağıtım sektörü aktörleri Hasat-2 projesi kapsamında enerji sektöründeki trendler üzerinde neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı. Toplantının önemini ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar’ın “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başlayan HASAT-2 Projesi’ni, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturdu.”…


Ülkemizdeki kayıp-kaçak oranları, enerji sektörünün boğuştuğu en büyük sorunlardan biridir. Dünya ortalaması %5’lerde olan kayıp kaçak oranları ülkemizde %12’lerdedir. Kayıp-kaçak oranlarını düşürebilmek için bu konuda başarılı olmuş ülkeleri daha yakından incelemek önem teşkil etmektedir.

İzlanda dünya genelinde kayıp kaçak oranı en düşük ülkelerdendir. İzlanda’nın kayıp kaçak oranı sadece %2’dir.Ancak İzlanda’nın…


Yaygın olarak kullanılan elektrik sayaçlarının temel fonksiyonu, evlerimizdeki elektrik tüketimini kayıt etmektir. Bu sayede kapımıza kadar gelen dağıtım şirketi görevlisi bu bilgiyi merkezine iletmekte ve fatura bu şekilde kesilmektedir. …


Günümüzdeki yüksek standartlar ve teknoloji, insanoğlunun hayatta değişik koşullara kolay adapte olabilmesi ve bunu fırsata çevirmesi ile sağlanmıştır. Aynı durum, teknoloji ve konsept değişimlerini veya kendi içindeki dezavantajı avantaja çevirmeyi daha önceden tanımladığı mekanizma ile hayata geçirebilen büyük kurumlar veya şirketler için de geçerlidir.

Enerjide dijitalizasyon, karbonsuzlaştırma, enerjide üreticiliğin konutlara…


2021 yılı için hazırladığımız ilk yazımıza, hem Enerji Sektörünün hem de paydaşlarının 2020 yılında yaşanan tüm talihsiz olayların etkisinden kurtulacak çözümlere ulaştığı bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyoruz. Massive Energy ailesi olarak sektöre sunduğumuz hizmet ve katma değerli içeriklerimizin dijital dönüşüm hızının artırılmasına yönelik ivme kazandıracağına inanıyoruz. …


Bir olgunun sürdürülebilir olması onun şu anki durumunu devam ettirebiliyor olması ya da kendini yenileyebiliyor olması anlamına gelir. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak sürdürülebilirlik kavramı; gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulları devam ettirilebilir bir dünya bırakmak anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak günümüzde hemen her alanda sürdürülebilirlik kelimesi kullanılmaktadır. Girişimcilik ekosisteminde…


Geçirdiğimiz 1 yılın sonunda yolculuğumuzda desteğinizi hissettiğimiz sizlere gelişimimizi ve hikâyemizi anlatmak isteriz.

Kurucu ortaklarımızdan Yusuf’un çalıştığı tesisi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi entegrasyonu sürecini yönetirken kurduğu hayal şimdi konut elektrik tüketiminde enerji verimliliği için algoritma geliştirmeye, KOBİ’lerimizin enerji yönetimi danışmanlığında rol almaya ve dağıtım şirketlerinin operasyonlarını algoritma ile iyileştirmeye…


TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMLERİ İÇİN EN EKONOMİK KATKI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİ İŞ MODELLERİ RAPORUNA BİR BAKIŞ

Dönüşüm Merkezi enerji sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” raporunu bu ay içerisinde yayına soktu. Rapor, ülke enerji tüketiminin projeksiyonu mevcut verimliliğin aynı…

MASSIVE ENERGY

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store