TASARRUF ÜRETİMDEN DAHA GÜÇLÜDÜR

Ülkelerin ve coğrafyaların kendine özgü problemleri yıllar geçtikçe tek bir bütün haline gelmeye başladı; hava kirliliği, küresel ısınma, su kaynaklarının tükenmesi. Sayabileceğimiz birçok küresel problemin altında dünya kaynaklarını sınırsızca kullanmamız yatıyor. Bu sebeple artık dünya, kalan sınırlı kaynakları daha verimli kullanmanın ve üretilen enerjiyi nasıl daha temiz yollarla elde edilir arayışı içine girdi. Bu noktada eskiden üreticilerden daha çok bahsedilirken, artık tüketicilerin de bu konuda sorumluluklarından bahsedilmeye başlandı.

Tasarruf; tüketilecek herhangi bir şeyi harcamayıp biriktirme, arttırma anlamına gelir. Enerjide tasarruf ise herhangi bir kaynak ile üretilmiş enerjinin en düşük ihtiyaç ile en verimli kullanıldığı halidir. İhtiyacımız…


ENERJİ SEKTÖRÜNDE PANDEMİ İLE GELİŞEN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2020 yılının başında karşılaştığımız ve hayatımızın birçok alanında yıkıcı dönüşümlere neden olan pandemi “yeni normal” düzenini birçok sektöre iş yapış biçimini değiştirmeyi dayattı. İnsanların evine kapanması nedeniyle birkaç yıl öncesine kadar dışarıda yaptığımız , çalışma, alışveriş,, spor- fitness- esenlik aktiviteleri online ortama taşındı. Bu sayede son kullanıcıların dijital mecraları kullanma oranı arttı ve geçmişte olan önyargılar kırıldı.

Bu aşama enerji sektöründe son kullanıcılara hizmet götüren perakende şirketleri için kullanılabilecek bir avantaja dönüştürüldü. Questline ‘ın yaptığı araştırmada beraber çalıştığı şirketlerde bir yıl içerisinde aşağıdaki konularda kayda değer artışlar sağlandı.

  • E-mail açılma oranları
  • Mobil aplikasyon…

Geçtiğimiz hafta elektrik dağıtım sektörü aktörleri Hasat-2 projesi kapsamında enerji sektöründeki trendler üzerinde neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı. Toplantının önemini ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar’ın “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başlayan HASAT-2 Projesi’ni, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturdu.” ifadesinden rahatlıkla anlayabilmekteyiz. Enerji Bakanlığı, Enerji Verimliliği Derneği, Edaş temsilcileri ve enerji sektörünü takip eden firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda enerji sektörünün geleceği nasıl olmalı teması işlendi. …


Ülkemizdeki kayıp-kaçak oranları, enerji sektörünün boğuştuğu en büyük sorunlardan biridir. Dünya ortalaması %5’lerde olan kayıp kaçak oranları ülkemizde %12’lerdedir. Kayıp-kaçak oranlarını düşürebilmek için bu konuda başarılı olmuş ülkeleri daha yakından incelemek önem teşkil etmektedir.

İzlanda dünya genelinde kayıp kaçak oranı en düşük ülkelerdendir. İzlanda’nın kayıp kaçak oranı sadece %2’dir.Ancak İzlanda’nın bu konuma gelişi uzun yıllara dayanmaktadır. 1960 yılında yüzde 16,7, 1970'de yüzde 11,1, 1980'de yüzde 9,1, 1990'da yüzde 8,7 ve 2000 yılında yüzde 4,11 iletim dağıtım kaybı yaşayan ada ülkesi, 2013 yılına gelindiğinde ise bu kaybı yüzde 2,06'ya kadar düşürmeyi başarmıştır. Yaklaşık 60 yıllık bir sürecin sonucunda bu konuma gelmişlerdir.


Yaygın olarak kullanılan elektrik sayaçlarının temel fonksiyonu, evlerimizdeki elektrik tüketimini kayıt etmektir. Bu sayede kapımıza kadar gelen dağıtım şirketi görevlisi bu bilgiyi merkezine iletmekte ve fatura bu şekilde kesilmektedir. Uzaktan erişim imkanlarının arttığı, veri depolama maliyetlerinin azaldığı ve ham verinin işlenerek anlamlandırma kabiliyetinin oldukça yükseldiği günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda eski tip sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi süreci gelişmiş ülkelerde halihazırda yürütülmektedir.

Bu yazımızda 2008 yılında sayaç değişim projesine başlamış İngiltere’nin bu süreçte neler yaşadığına, proje boyunca karşılaşılan zorluklar ve edinimlere değineceğiz. Projenin lansmanında ortaya konulan iddia, akıllı sayaçlardan beklentilerini oldukça yükseltmiştir. …


Günümüzdeki yüksek standartlar ve teknoloji, insanoğlunun hayatta değişik koşullara kolay adapte olabilmesi ve bunu fırsata çevirmesi ile sağlanmıştır. Aynı durum, teknoloji ve konsept değişimlerini veya kendi içindeki dezavantajı avantaja çevirmeyi daha önceden tanımladığı mekanizma ile hayata geçirebilen büyük kurumlar veya şirketler için de geçerlidir.

Enerjide dijitalizasyon, karbonsuzlaştırma, enerjide üreticiliğin konutlara kadar indirgenebildiği yıkıcı birçok dönüşümü yaşadığımız bu çağda evlerimize elektrik servisini getiren şirketlerin de değişim yönetimi, ciddiye almaları gereken önemli bir olgudur. Değişim yönetimi, içinde birçok farklı yaklaşımın barındığı, organizasyon kültüründe proje yönetimi yerleşmesinin gerektirdiği kompleks bir süreci barındırmaktadır. Kurumda bulunan kişilerin ortaya koyacağı direncin yanı sıra regülasyon, müşteri baskısı…


2021 yılı için hazırladığımız ilk yazımıza, hem Enerji Sektörünün hem de paydaşlarının 2020 yılında yaşanan tüm talihsiz olayların etkisinden kurtulacak çözümlere ulaştığı bir yıl olmasını temenni ederek başlamak istiyoruz. Massive Energy ailesi olarak sektöre sunduğumuz hizmet ve katma değerli içeriklerimizin dijital dönüşüm hızının artırılmasına yönelik ivme kazandıracağına inanıyoruz. Sanayide ve Binalarda uygulanabilir, yönetilebilir ve izlenebilir Enerji Verimliliği çıktılarıyla bakış açımızı daha da derinlemesine genişleterek, bu alanda çıktığımız yolda çok daha emin adımlarla ilerliyoruz.

Tüm dünya ile birlikte 2020 yılının zorlu koşullar altında geçirmemize rağmen, özellikle Enerji Sektörü ve onu etkileyen tüm paydaşların da bu koşullar altında almakta olduğu önlemler yaşamakta…


Bir olgunun sürdürülebilir olması onun şu anki durumunu devam ettirebiliyor olması ya da kendini yenileyebiliyor olması anlamına gelir. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak sürdürülebilirlik kavramı; gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulları devam ettirilebilir bir dünya bırakmak anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak günümüzde hemen her alanda sürdürülebilirlik kelimesi kullanılmaktadır. Girişimcilik ekosisteminde de bu kavram karşımıza değişik boyutlarda çıkmaya başlamıştır. Sürdürülebilir iş modeli, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir iş ilişkileri bunlara verilecek örneklerdendir.

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1980’lerde özellikle çevre ve dünyamızın geleceği ile ilgili kaygıların artmasıyla tartışılmaya başlanmıştır. Kaynakların üretilirken ve tüketilirken gözetilmeden harcanması, sorumlu üretim ve sorumlu tüketim kavramlarının da tartışılmaya başlanmasına…


Geçirdiğimiz 1 yılın sonunda yolculuğumuzda desteğinizi hissettiğimiz sizlere gelişimimizi ve hikâyemizi anlatmak isteriz.

Kurucu ortaklarımızdan Yusuf’un çalıştığı tesisi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi entegrasyonu sürecini yönetirken kurduğu hayal şimdi konut elektrik tüketiminde enerji verimliliği için algoritma geliştirmeye, KOBİ’lerimizin enerji yönetimi danışmanlığında rol almaya ve dağıtım şirketlerinin operasyonlarını algoritma ile iyileştirmeye uzanan bir servise dönüştü. Peki, kurduğumuz hayal neydi ve hikâyemiz nasıl başladı?

İşin içinde olanların da bildiği üzere enerji yönetim sistemi entegrasyonunda tesisin enerji tüketim verileri analiz edilir ve adeta tüm çalışanlarının dahil olduğu bir farkındalık kampanyası yürütülmeye başlanır. …


TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMLERİ İÇİN EN EKONOMİK KATKI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİ İŞ MODELLERİ RAPORUNA BİR BAKIŞ

Dönüşüm Merkezi enerji sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren “Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” raporunu bu ay içerisinde yayına soktu. Rapor, ülke enerji tüketiminin projeksiyonu mevcut verimliliğin aynı kaldığı “Frozen”, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı projeksiyonu “Baz” ve enerji verimliliği ile ilgili farkındalığın ve yatırımların uygun seviyelerde hayata alındığı “Shura” senaryolarıyla incelemektedir. Misyonumuz gereği enerji tüketim kültürünü geliştirmek ve enerji verimliliği farkındalığını artırmak için çıktığımız bu yolda Shura senaryosunun bizi heyecanlandıran noktalarını aşağıdaki şekilde paylaşmak istedik:

  • Aydınlatmada verimli…

MASSIVE ENERGY

Konut Elektrik Tüketim Analiz Platformu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store